הקלות במס לשכירים - המשך

הקלות במס לשכירים 

חלק ב


תושבים ביישובי ספר או באזורי פיתוח


תושבי היישובים באזורי פיתוח או ביישובי ספר, ששם יישובם מופיע ברשימה מיוחדת של מס הכנסה, המתגוררים במקום ברציפות בפועל 12 חודשים ויותר זכאים להנחה ממס הכנסה.

הנחה זו היא בשיעורים שונים מהשכר, עד לתקרה שנקבעה בחקיקה השונה מיישוב ליישוב.

מי שבמהלך שנת המס היה לתושב ביישוב מזכה או חדל להיות תושב כאמור יקבל חלק יחסי בתנאי שהתגורר בישוב המזכה 12 חודשים רצופים.

תושב אחד היישובים שברשימה הממלא אחר שאר התנאים האמורים, ימלא טופס 101 ויצרף אישור הרשות המקומית או הוועד המקומי על גבי טופס 1312 א' על היותו תושב קבוע במקום.

המעביד יתיר את ההנחה המגיעה בחישוב המס מהשכר.

 

 

 

חיילים משוחררים


על פי פקודת מס הכנסה מוענקות למשתחרר/ת מ''שירות סדיר'' נקודות זיכוי על הכנסתו מיגיעה אישית, במשך 36 החודשים הראשונים שלאחר חודש שחרורו מן השירות הסדיר.

הזיכוי יינתן על הכנסה מיגיעה אישית בכל תחום עיסוק, ובכל הענפים, כולל ענפי שירותים.

שירות סדיר הוא שירות בצה"ל, במשמר הגבול או במשטרה וכן שירות התנדבותי בשירות הלאומי. שירות בקבע אינו נחשב כשירות סדיר לעניין חישוב תקופת השירות המזכה.

 

 

 

 

 

היקף הזיכוי:


חייל ששירת 23 חודשים מלאים לפחות, זכאי לשתי נקודות זיכוי
חיילת ששירתה 22 חודשים מלאים לפחות זכאית לשתי נקודות זיכוי
חייל ששירת פחות מ- 23 חודשים מלאים זכאי לנקודת זיכוי אחת
חיילת ששירתה פחות מ- 22 חודשים מלאים זכאית לנקודת זיכוי אחת

המעביד רשאי לתת את נקודות הזיכוי לחייל/ת משוחרר/ת כנגד תעודת שחרור ו/או סיום שירות. לשם כך יהיה עליו להגיש למעביד הצהרה על גבי טופס 101.

העובד בשני מקומות עבודה או יותר, צריך כאמור לערוך תיאום מס (ראה לעיל).

עצמאי ידרוש את הזיכוי המגיע לו במסגרת הדוח השנתי אותו הוא מגיש ויצרף אליו את תצלום תעודת השחרור או סיום השירות.

 

 

 

 

 

עולה חדש ותושב חוזר ותיק


עולה חדש זכאי להקלות במס במשך 42 חודשים מיום עלייתו/חזרתו ארצה. ההקלה ניתנת באמצעות נקודות זיכוי נוספות על אלה המגיעות לכל תושב:

 

 

 

 

 • 3 נקודות זיכוי חודשיות במשך 18 החודשים הראשונים לעלייה (כלומר 645 ש"ח)*.
 • 2 נקודות זיכוי חודשיות במשך 12 החודשים הבאים (כלומר 430 ש"ח)*.
 • נקודת זיכוי אחת (215 ש"ח)* במשך 12 החודשים הנוספים.

מניין 42 החודשים מתחיל עם קבלת תעודת עולה, ונמשך ברציפות גם כאשר לעולה אין הכנסה. לא תובא במניין זה תקופת שירות סדיר בצה"ל או תקופת לימודים במוסד על-תיכוני.

אם העולה לא עבד מספר חודשים במהלך שנת המס, הוא יכול לנצל את נקודות הזיכוי שלו לשם הפחתת המסים שעליו לשלם על שכרו באותו חלק מן השנה שבו עבד.

תושב חוזר ששהה 6 שנים רצופות בחו"ל, אם חזר לארץ בתקופה שבין 16/5/2010 ל-30/9/2012, ייחשב לעולה חדש לעניין נקודות הזיכוי להן זכאי העולה החדש.

על העולה למלא טופס 101, לצרף אליו תעודת עולה מוכחת ולמוסרם למעביד.

על תושב חוזר למלא טופס 101, חובה לצרף אישור משרד הקליטה (תעודת "תושב חוזר" מעל 6 שנים).

המעביד יפחית את נקודות הזיכוי מהמס המנוכה מהשכר.

שימו לב: נקודות הזיכוי לעולה חדש או תושב חוזר מצטרפות לנקודות הזיכוי של תושב רגיל

* נכון לינואר 2012.

 

 

 

 

 

פטור ממס לעיוור ולנכה


ראה פירוט בחוברת "דע זכויותיך וחובותיך" ובחוברת ניכויים.

 

 

 

 

 

 

 

זיכוי בגין הוצאות החזקתו של קרוב במוסד


אם קרובו של העובד מוחזק במוסד מיוחד, הוא זכאי להפחתת מס בשיעור של 35% מהסכומים שהוא או בן זוגו שילם לאחזקתו בתנאים אלה:

 

 

 

 

 

 • הקרוב במוסד המיוחד הינו ילד, בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם או ילד מפגר או אוטיסט.
 • הזיכוי יינתן בשל תשלום סכומים העולים על 12.5% מהכנסתו החייבת של העובד.
 • הכנסות הקרוב המוחזק במוסד המיוחד אינן עולות על 163,000 ₪ בשנת המס (נכון לינואר 2012) ואם יש לו בן זוג על 262,000 ₪ בשנת המס (נכון לינואר 2012).
 • יש להמציא לפקיד השומה אישור רפואי על גבי טופס 127, טופס 116 א' (בקשה לזיכוי ממס בגין נטול יכולת), מסמכים המעידים על תשלומים למוסד המיוחד וכל מסמך שיידרש על ידי פקיד השומה בהתאם לנסיבות.
 • העובד לא יקבל את הזיכוי האמור אם הוא קיבל את שתי נקודות הזיכוי בשל נטול היכולת.

 

 

 

 

זיכוי בגין ילד נטול יכולת


עובד זכאי לשתי נקודות זיכוי בגין ילד משותק, עיוור או מפגר (סובל מפיגור שכלי או מפיגור התפתחותי לעומת בני גילו בשל לקות למידה חמורה או בשל מחלה קשה).

בגין ילד הסובל משיתוק, עיוורון, פיגור שכלי או מאוטיזם, יש להמציא לפקיד השומה אישור רפואי על גבי טופס 127 וכן טופס 116 א'( בקשה לזיכוי ממס בגין ילד נטול יכולת).

בגין ילד הסובל מלקות למידה חמורה של קשב וריכוז ו/או היפר- אקטיביות, בנוסף לטפסים 127 ו-116 א', יש להמציא הודעה של ועדת השמה על הפניית הילד למסגרת לחינוך מיוחד וכן אישור ממנהל הגן/בית הספר כי הילד לומד בפועל במסגרת לחינוך מיוחד.

בגין ילד הסובל ממחלה קשה הגורמת לו לפיגור התפתחותי לעומת בני גילו, יש להמציא בנוסף לטפסים 127 ו-116 א', אישורים לפי דרישות פקיד השומה בהתאם לנסיבות המקרה.

מתן ההנחה מותנה בכך שהכנסות נטול היכולת אינן עולות על 163,000 ₪ בשנת המס (נכון לינואר 2012) ואם יש לו בן זוג שהכנסותיהם אינן עולות על 262,000 ₪ בשנת המס (נכון לינואר 2012).

העובד לא יוכל לקבל נקודות הזיכוי בגין ילד נטול יכולת אם הוא נהנה מזיכוי במס בשל הוצאות החזקת אותו ילד במוסד מיוחד.

אין באמור לעיל כדי להגביל את סמכות פקיד השומה לבקש מסמכים נוספים במידת הצורך.

 

 

 

 

 

ניכוי או זיכוי עבור תשלומים לקופות גמל


ניכוי - הפחתה מסכום ההכנסה החייבת במס שעליה יחושב המס לתשלום.

זיכוי - הפחתה מהמס, אשר בו חוייב העובד.

 

 

 

 

 

 1. עובד שממשכורתו מנוכה תשלום לקופת גמל לקצבה, או לביטוח חיים - קופות שאושרו על-ידי המנהל - זכאי להקלה ממס. ההקלה ניתנת לו על ידי המעביד.
 2. עובד המשלם בעצמו לקופת גמל כאמור, רשאי לבקש מפקיד השומה שיעניק לו זיכוי בלבד או לבקש ממעבידו את הניכוי או הזיכוי המגיעים לו בשל תשלומיו אלה. לשם כך עליו להמציא לפקיד השומה קבלה או אישור על תשלומיו, בצירוף טופס 116. אם למעביד אישור קיבוצי מפקיד השומה למתן הנחות לעובדיו, הוא רשאי להתיר לעובד את הזיכוי או הניכוי, לאחר המצאת קבלה או אישור על תשלומיו. אם אין למעביד אישור כזה יפנה העובד לפקיד השומה עם טופס 116 ופקיד השומה ישלח לו אישור מתאים.
 3. הניכוי או הזיכוי עבור תשלומים לקופת גמל כאמור ניתנים גם לבן זוגו, ילדיו של עובד שהוא עמית מוטב אשר מלאו להם 18 שנה או יותר בשנת המס, ובלבד שלא יינתן וניכוי או זיכוי כפול בשל אותו תשלום. הניכוי או הזיכוי ניתנים לעובד שבעדו שולם התשלום.

 כל שנה נקבעת תקרה מסויימת לזיכוי ולניכוי.

 

 

 

 

 

פיצויי פרישה


פיצויי פיטורין, המשולמים לעובד בעת פרישתו מעבודתו, פטורים ממס בגבולות שנקבעו בחוק:

משכורת חודשית לכל שנת עבודה. סכום הפטור מוגבל עד לתקרה מסוימת ומתעדכן מפעם לפעם (בינואר 2012 סכום של 11,950 ש"ח).

המנהל רשאי להגדיל את סכומי הפטור בהתחשב בתקופת השירות של העובד, בגובה שכרו, בתנאי עבודתו ובנסיבות הפרישה (אולם לא מעבר להגבלת סכום הפטור האמור). לשם כך יש לפנות לפקיד השומה.

את פיצויי הפרישה החייבים במס אפשר לפרוס בחלקים שווים על פני כמה שנים כדי לזכות בהקלה בתשלום המס. לשם כך יש לפנות לפקיד השומה.

 

 

 

 

 

 

 

תרומות


התורם למוסד ציבורי (מוסד המוכר על-ידי שר האוצר ואושר על-ידי ועדת הכספים של הכנסת) זכאי לזיכוי ממס הכנסה בגובה של 35% מסכום התרומה. לסך התרומות שניתן לקבל עבורן זיכוי יש 'רצפה' (מינימום) ו'תקרה' (מקסימום): הרצפה מתעדכנת מדי שנה בשנה, והתקרה אינה יכולה לעלות על 30% מההכנסה החייבת במס, או על סכום המתעדכן שנתית, לפי הנמוך ביניהם (בשנת המס 2012 הסכום המזערי לתרומה 420 ש"ח, והמרבי - 4,351,000 ₪ ).
 
את סכום התרומה העולה על התקרה לזיכוי ניתן להעביר לשנים הבאות ולצרפו לסכום התרומות באותה שנת מס ,אך לא יותר משלוש שנות מס. לשם קבלת הזיכוי, יש לצרף קבלות מתאימות מקוריות ולמלא טופס 116. פקיד השומה ישלח לעובד אישור על התרת הזיכוי.

 

 

 

 

 

 

 

בקשה להחזר מס


עובד שכיר, שבמהלך השנה לא נהנה מההטבות המגיעות לו אשר מופיעות בעלון זה או שהוא זכאי להטבות אחרות רשאי להגיש בקשה להחזר מס.

את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס 1301 או טופס 0135 (דוח מקוצר המתאים לשכירים שאין להם הכנסות משוק ההון) המיועד לעובד שכיר שהכנסתו ממשכורת בלבד, ולצרף את המסמכים הללו:

 

 

 

 

 • טופסי 106 שהוציאו המעבידים (לשני בני הזוג) ובמקרה של פרישה - טופס 161 וטופס 161א ואישור פקיד שומה בגין מענקי הפרישה;
 • אישורים על הפרשות לקופות גמל וביטוח חיים;
 •  אישורים אחרים המקנים הקלה במס, בין היתר כמוסבר בעלון מידע זה.


בקשות להחזרי מס ניתן להגיש עד שש שנים אחורה משנת המס הנוכחית.

לתשומת לבכם: מידע ופרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי השומה ברחבי הארץ העומדים לשירותך.

 כדי לחסוך זמן, תורים והמתנה, מוטב שתמלא את הטפסים הדרושים, תצרף את האישורים והמסמכים הקשורים לעניין ותשאירם בתיבה המיועדת לכך במשרדי השומה. האישור יישלח אליך תוך מספר ימים. - ניתן כמובן לשלוח את הטפסים באמצעות הדואר. אם חלה עליך חובה להגיש דוח באופן מקוון (באינטרנט או דרך מייצג), ראה הסברים בפרסומי הרשות ובאתר האינטרנט עם הכניסה לדוח מקוון.

באמצעות סימולטור המס באפשרותך לחשב באינטרנט, באופן מיידי ואנונימי את זכאותך להחזרי מס לשנים: 2011 - 2006.

ראה דברי הסבר בחוברת "דע זכויותיך וחובותיך" המתפרסמת באתר רשות המסים והמחולקת חינם במשרדי רשות המסים.

ט.ל.ח דברי ההסבר המובאים כאן הינם כלליים ואין לראות בהם נוסח החוק.

לתשומת ליבכם: בסמכות פקיד השומה לדרוש כל מסמך והבהרות על מנת לאמת את הצהרתך.לחזרה לחלק א - לחצו כאן